Badania

Działanie potwierdzone badaniami

Preparat NANO SILVER aerosol SANITIZER został rygorystycznie przebadany pod kątem skuteczności działania (bakterio, grzybo i wirusobójczego) oraz jego bezpieczeństwa stosowania. Właściwości produktu zostały udokumentowane niezależnymi badaniami. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań, na życzenie możemy również udostępnić pełną dokumentację. W tym celu prosimy o kontakt:

info@nanoskala.com
+48 883 883 427

Produkt otrzymał również pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr 3844/09 z dn. 03.11.2009.

Określenie działania metodą ilościową wg PN-EN 13697:2015-06. Na podstawie badań stwierdzono, że preparat wykazuje:

 • Działanie bakteriobójcze na powierzchniach wobec:
  – Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
  – Staphylococcus aureus ATCC 6538
  – Escherichia coli ATCC 10536
  – Enterococcus hirae ATCC 10541
 • Działanie grzybobójcze na powierzchniach wobec:
  – Candida albicans ATCC 10231
  – Aspergillus brasiliensis ATCC 16404

Badania przeprowadzone według normy ISO 22196:2011. Celem badania było ustalenie czy preparat NANO SILVER aerosol SANITIZER charakteryzuje się działaniem przeciwdrobnoustrojowym w stosunku do bakterii: Escherichia coli i Staphylococcus aureus bezpośrednio po nałożeniu preparatu oraz po 7 i 14 dniach.

Wnioski:
Aktywność przeciwdrobnoustrojowa (R) preparatu NANO SILVER aerosol SANITIZER wynosi:
dla Escherichia coli (ATCC 8739) w czasie 0 – 7,55
dla Escherichia coli (ATCC 8739) po 7 dniach – 7,65
dla Esclterichia coli (ATCC 8739) po 14 dniach – 7,54


dla Staphylococcus aureus (ATCC 6538) w czasie 0 – 5,18
d|a Staphylococcus aureus (ATCC 6538) po 7 dniach – 3,58
d|a Staphylococcus aureus (ATCC 6538) po 14 dniach – 5,82

Ocena u zdrowego, dorosłego ochotnika lokalnej tolerancji skórnej wyrobu poprzez jednokrotne nałożenie testu płatkowego i odczyt reakcji skóry po upływie 24, 48 i 72 godzin. Badania przeprowadzone są zgodnie z Procedurą Badawczą 07/DA ITA – TEST przez lekarza dermatologa.

Na podstawie wyników przeprowadzonych testów kontaktowych półotwartych stwierdza się, że badany pod względem dermatologicznym NANO SILVER aerosol SANITIZER spełnia wymagania testu zgodności ze skórą (Skin Compatibility Test).

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że badany środek dezynfekcyjny – Nano Silver Aerosol Sanitizer jako produkt gotowy do użycia inaktywuje mysiego norowirusa po czasie kontaktu 5 minut w warunkach czystych badania. Badanie środka dezynfekcyjnego Nano Silver Aerosol Sanitizer zostało wykonane metodą standardową, w której produkt gotowy do użycia w procedurze badania ulega rozcieńczeniu do końcowego stężenia 80% (przy tym rozcieńczeniu stężenie alkoholu etylowego w mieszaninie do badania wynosiło 640g/kg).

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, ze badany środek dezynfekcyjny –
Nano Silver Aerosol Sanitizer jako produkt gotowy do uzycia inaktywuje wirusa polio
typ l po czasie kontaktu 5 minut w warunkach czystych badania. Badanie środka
dezynfekcyjnego Nano Silver Aerosol Sanitizer zostało wykonane metodą
zmodyfikowaną, w której produkt gotowy do użycia w procedurzę badania ulega
rozcięńczeniu do końcowego stężenia 97% (przy tym rozcieńczeniu stężenie alkoholu
etylowego w mieszaninie do badania wynosiło 776 g/kg).

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że badany środek dezynfekcyjny
Nano Silver Aerosol Sanitizer, jako produkt gotowy do uzycia inaktywuje wirusa adeno
typu 5, po czasie kontaktu 5 minut, w warunkach czystych badania. Badanie środka
dezynfekcyjnego Nano Silver Aerosol Sanitizer zostało wykonane metodą standardową,
w której produkt gotowy do uzycia w procedurze badania ulega rozcieńczeniu do
końcowego stęzenia 80% (przy tym rozcięńczęniu stężenie alkoholu etylowego w
mieszaninie do badania wynosiło 640 g/kg).

Uzyskane wyniki badań wykazały, że środek dezynfekcyjny Nano Silver Aerosol Sanitizer, jako produkt gotowy do użycia, w warunkach czystych badania inaktywował wirusa polio typ 1, wirusa adeno typ 5 oraz mysiego norowirusa po 5 minutowym czasie kontaktu. Na podstawie wszystkich przeprowadzonych badań oraz zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 14476:2013-12 można stwierdzić, że badany środek dezynfekcyjny Nano Silver Aerosol Sanitizer, jako produkt gotowy do użycia, po czasie kontaktu 5 minut posiada aktywność wirusobójczą. W tym wypadku mówimy o pełnej wirusobójczości, która obejmuje zarówno wirusy bezosłonkowe, jak i osłonkowe występujące w tzw. obszarze medycznym.

Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych B- 45318/25173/15

Przykładowe fotografie obrazujące aktywność przeciwdrobnoustrojową badanej próbki (z Sanitizerem) w porównaniu do próbki kontrolnej (bez Sanitizera).

Zdjęcie redukcji komórek szczepu Escherichia coli (ATCC 8739) na podłożu MacConkey Agar w czasie 0:
Próba kontrolna
PK0 400X400
Próba badana
PB0 400X400
Zdjęcie redukcji komórek szczepu Escherichia coli (ATCC 8739) na podłożu MacConkey Agar po 7 dniach:
Próba kontrolna
PK7 400X400
Próba badana
PB7 400X400
Zdjęcie redukcji komórek szczepu Escherichia coli (ATCC 8739) na podłożu MacConkey Agar po 14 dniach:
Próba kontrolna
PK14 400X400
Próba badana
PB14 400x400